Páginas vistas en total

domingo, febrero 26, 2017

Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“ 

  Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 

 Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“

Lukáš 5:29-31

domingo, enero 01, 2017

NEDĚLNÍ SLOVO - NOVOROČNÍ SLOVO

1. po Vánocích / Nový rok 2017

Biblické čtení: Lukáš 2,21-38 Introit: 2K 5,17n
Text kázání: Izajáš 43,16-28

Toto praví Hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc i dokáže , že pospolu lehnou a nepovstanou, dohořeli, zhasli jako knot. „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosi; obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech.“ „Nebyl jsem to já, koho jsi vzýval, Jákobe, kvůli mně ses neobtěžoval, Izraeli! Své jehňátko v oběť zápalnou jsi pro mne nepřivedl, nectil jsi mě svými obětními hody. Nenutil jsem tě sloužit mi obětními dary, ani kadidlem jsem tě neobtěžoval. Vonné koření jsi mi za stříbro nenakoupil, tukem svých obětí jsi mě neobčerstvil. Jenom svými hříchy chtěls mě nutit k službě, svými nepravostmi jsi mě obtěžoval. Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Připomeň mi to, můžem se spolu soudit, sám si spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn. Tvůj otec byl první, který zhřešil, tvoji mluvčí mi byli nevěrní. Správce svatyně jsem zbavil posvěcení, Jákoba jsem vydal klatbě, Izraele zhanobení.“


Když prorok zvaný druhý Izajáš tohle všechno pověděl, byl Izrael v nedobré a nelehké situaci. V docela pěkné lapálii – v babylonském zajetí. Násilná deportace a před tím zničení Hospodinova chrámu v Jeruzalémě – to měli Izraelci za sebou. A před sebou? Život určovaný jinými normami než dříve, odlišným pohledem a jiným přístupem k tomu, jak žít, na čem se orientovat, čemu a komu věřit, nač se zaměřit a čemu dát přednost.
Prorok přitom v téhle situaci odkazuje na situaci jinou, ale obdobně nelehkou, ba krutou. Na egyptské otroctví. To ukončila Hospodinova záchrana – vyvedení napříč mořem a hřmícími masami vod. To Hospodin “razil tehdy cestu mořem a dravými vodami stezku“ – A teď je před Izraelci nová obnova: Návrat z Babylona, konec zajetí. Nový začátek, nový výhled – zase se to roztočí k dobrému. Nějak podobně jako s novým rokem?
Ne, žádné opakování vysvobození – žádné opakované vysvobození. Ale! – něco nového. Něco nového, co vždy – ale právě i teď – stojí na Boží přízni a na jeho milosrdenství: Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Připomeň mi to, můžem se spolu soudit, sám si spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn (43,25n). Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nepravosti a na tvé hříchy nevzpomenu.
A právě proto – nevzpomínejte na to, co bylo dřív. Nepřemítejte o minulosti. Nepřemýšlejte ani o tom, čím zlým jste prošli. Ale nepřemýšlejte ani o tom dobrém a povzbudivém, co máte za sebou. Já vás dobře znám, moji milí – vzkazuje Hospodin. Jakmile se z toho zlého dostanete, hned jak se z toho jen trochu otřepete, hned si žijete zas podle svého.
A naopak – když si vzpomenete na dobu prosperity a slávy, tak vás to pak - v období tlaku a viditelného ústupu ze slávy – jen sráží a přináší pesimismus a nejistotu a obavy.
Znám vás dobře. – Zná nás dobře. Nebo že by opravdu v té jakoby slavnější minulosti bylo něco, na čem se dá teď orientovat – něco, oč by bylo možné se opřít?
Těm v babylonském zajetí to Hospodinův prorok jasně postaví před oči: Tvůj otec byl první, který zhřešil. Tvůj otec Jákob. A tvoji mluvčí mi byli nevěrní – ať kněží, ať proroci.
Že by to s námi bylo jinak? S námi dnes – a s generacemi našich předků? To izajášovské platí i tady – mezi námi. I ti nejlepší evangeličtí a křesťanští čeští Boží svědkové v uplynulých generacích na tom byli obdobně jako praotec Jákob: Žili v napětí jasné a nadějné víry – a zároveň přitom naráželi a padali a hřešili.
Jestli je oč se opřít, potom jde právě o to, že o tu svou minulost – sborovou, církevní ani národní – že o to, co máme za sebou, že o to se opřít nelze. A tak opravdu: Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.
Tudy cesta dál a dopředu nevede. Naše budoucnost nezávisí na naší minulosti. Totiž – svou minulost si neseme v sobě. Ale naše minulost nemusí určovat naši budoucnost: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?
Nevíme o tom něco? Budoucnost se tady z nedosažitelné, nedohledné dálky přibližuje na dosah. A je už teď možné žít s tím, co teprve nastane. Prozařuje tady průhled k něčemu, co nás dostihuje: “Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy, světlo, které bude zjevením všem lidem ...“ (Lukáš 2,30nn). Tak to zažívá a vyznává Simeon v chrámu, kam Josef a Marie přinášejí Ježíše, když byl čas pro jeho obřízku.
Mé oči viděly tvé spasení – světlo zjevující se a prozařující pro všechny. To nás dostihuje stejně Simeona. Dostihuje nás naše budoucnost, nikoli minulost. Na to, co bylo dřív, nevzpomínejte. Nebo snad lépe: Nevzpomínejte s nostalgií, ale zkuste si z toho vzít poučení. Vždyť raší to něco nové. O tom přece víme. “Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, co nám ani na mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm, kdo ho milují“ (1K 2,9).
K přípravě toho nového patří obnova. Dostat se z toho dosavadního, z toho starého. Psychologové a vůbec ti, kdo se zabývají lidskou duší, vědí, že je potřeba katarze – očištění, pročištění v myšlení a vztazích. Známe se i my, jak nás hřích a naše viny svazují. Čím se lze ospravedlnit? Vyznat a vyslovit to, co mě trápí. Pojmenovat svou minulost. Vzít si z ní poučení – a tím z ní vyjít. Přijmout odpuštění, rozhřešení – a: novou příležitost.
Já, já sám vymažu – kvůli sobě – tvoje nevěrnosti. Tady se otevírá to nové – nová příležitost, pro co žít a jak žít. Tady se otevírá budoucnost, když se daří zbavovat se tíhy minulosti: Jak té tíhy, která zatěžuje naše vztahy hříchem a vinou. Tak té tíhy, která naše vztahy zatěžuje minulou prý slávou. A proto teď obavami v přítomnosti – obavami ze změny klimatu, z migrační krize, kvůli názorům, které rozdvojují naši společnost, i zase strachem z terorismu.
To všechno nás tíží, dokud se tím necháváme ovlivňovat. Ale do naší budoucnosti už minulost nemusí vstupovat, ani naše přítomnost. Vyznáním vin – a odpuštěním a vymazáním toho starého s jeho poslední naléhavostí – v tom se i pro nás otevírá a raší něco docela nového.
To, co smíme pojmenovat spolu se Simeonem, když držel na loktech osmidenního Ježíše. Veliké Boží odpuštění a spasení: Minulost není tím rozhodujícím. To rozhodující je před námi – a spolu s námi. Budoucnost, která nás dostihuje a zastihuje už teď – a tady – v naší současnosti.
Hle, činím něco docela nového – a už to raší. O tom už přece víte! “Mé oči viděly tvé spasení“. Důležité je, že to nové – to izajášovsky nové – i to nové, co začalo v betlémském ústraní ve stáji a co poznal a vyznal Simeon – prostě to nové, co za námi přichází z Boží strany – to tady raší pro nás a kvůli nám.
Kvůli sobě já sám vymažu všechny tvoje nevěrnosti a hříchy. Zato kvůli tobě činím něco docela nového – a už to raší.  Amén.Díky, Hospodine, milosrdný a spravedlivý Pane Bože náš – díky za tvoje slovo, že kvůli sobě zahlazuješ naše nepravosti a provinění. Díky za to, že právě kvůli nám přichází z tvé strany vždy nová příležitost. To, co vyrašilo už za Izajáše a co přišlo v Ježíši Kristu, to za námi přichází jako veliká podpora a síla našeho života. A přináší vzpruhu a inspiraci pro každý náš nový den, pro každý nový úsek našeho života – i v tomto nastávajícím novém roce.  Amén.

bratr farář Jaroslav Fér

domingo, noviembre 20, 2016

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO


ČÁSLAV 30.11.2016

Bez obvinění...

1. list Janův 3:18-24
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.   V tomto poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce,  ať nás srdce obviňuje z čehokoliv; neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko! Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu;oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

J.P.Sarte (jeden z nejpronikavějších literátů a filosofů druhé poloviny 20.století): napsal divadelní hru... jejíž původní název je: "Huis close". Zavřené dveře. Překládá se spíš: S vyloučením veřejnosti. Nebo taky: Uzavřená společnost.

Celý děj se odehrává v jedné místnosti, zavřené zvenku, takže vlastně v cele... Sem jsou uvedeni postupně muž a dvě ženy...
Od začátku visí ve vzduchu zvláštní napětí. Postupem doby vychází najevo, že tito lidé jsou po smrti a tohle že má být peklo.

To nic dalšího pro "peklo" už není potřeba? (Uzavřený prostor a lidé spolu...)? Zúčastnění se sami také prvně diví: spíš je tu zima, žádné ohně ani kotle, ani žádný personál. "Zůstaneme ti docela sami. Navždycky. Ale někdo tu chybí...Kat. To je jen úspora personálu, zákazníci se obslouží sami. Každý z nás je katem obou ostatních."

Co je tedy "peklo"?

Ti tři si navzájem vypráví svůj příběh. "Ať víme, s kým máme tu čest". Je slyšet příběh bezohledného muže, který zneužíval svou ženu; příběh ženy, která trápila druhé; ženy, která zabila dítě, které měla s milencem, a milenec pak zabil sebe.

Co je tedy to "peklo"?
Jeden druhému se stávají zrcadlem - nabízejí si to ("Udělám vám zrcátko" říká jedna žena té druhé), a jsou jím (i kdyby nechtěli)... Člověk je před zraky druhých, oni vidí mou tvář. Druzí ztělesňují obviňující "tribunál". Je peklo v tomhle, že druzí mě vidí a jsou mi otázkou, úšklebkem, obviněním a odsouzením a v tom všem nekonečnou trýzní?

Nestačím na to (na peklo) sám, to, co mi dělají druzí (tázavé, obviňující a soudící oči...) - to dělám přece i sám sobě? 

Nebo je peklo v tom, že člověk je "posedlý sám sebou"? "Nesnesu pomyšlení na to, že se nevidím. To bude peklo... Jak prázdné je zrcadlo, ve kterém nejsem". Nebylo by nakonec taky hrozné: nemít nic a nikoho, kdo by mi vracel můj obraz, ani ozvěnu... neznamenalo to pak být ztracený a marný?

Nebo co je to "pekelné"? Ta uzavřenost? Není to opravdu nakonec tohle?!: Že se mi odráží, zrcadlí, vrací jenom...(!) to, co jsem? Že jsem jen to, co jsem, co jsem byl...(Zní to divně?)

Několikrát se pokoušejí stáhnout se zpátky, "Každý půjdeme do svého rohu místnosti. A budeme mlčet. To není těžké... Budeme se snažit zapomenout na přítomnost druhých. Ale to se jim jaksi nedaří. "Nemůžu na vás zapomenout. Cítím vás tady všude".

"Nikdo z nás se nemůže zachránit sám. Buďto všichni  a nebo nikdo". Ale stejně si zůstávají vzdáleni... "Honíme se jako koně na kolotoči..." Co takhle se spojit aspoň dva. "Budu se na vás dívat a vy budete v mých očích zářit jako drahokam..." Ale to taky nejde: "Nesmysl, každý ví, že jsem vyhodila dítě z okna."
(A dál:) "Budeš mě milovat a budeš mi věřit?" Směšná otázka, budu tě mít stále na očích." (...!) "Mluvil jsem o jiné důvěře. Musíš mi důvěřovat." "Ale já nemám žádnou důvěru, abych ji mohla někomu dát. Lezeš mi hrozně na nervy. Musel jsi udělat něco hrozně špatného, že se pořád staráš o mou důvěru."
A k tomu je tam pořád ještě ten třetí, který žárlí. Ten zůstává a zírá na ně...
"Copak nebude nikdy noc?" "Nikdy." "Pořád na ně budeš vidět?" "Pořád." "Chápu, že jsem v pekle. Síra, hořící hranice, rožeň, to je k smíchu, peklo jsou ti druzí."

A co takhle se jich zbavit? To taky nejde. V jednu chvíli jakoby měli možnost "tu třetí" vyhodit ven. ale nakonec to muž vzdá. "Musím nad tebou vyhrát. Přesvědčit tě, že nejsem... (zbabělec)" Nemůže se jí zbavit, protože se před ní potřebuje obhájit.

Sice docela nakonec dojde k pokusu druhé zabít, ale oni stejně znovu "ožijí". Vzájemná trýzeň a sebetrýzeň je bez konce.

Vlastně zkusí i jinou možnost: "Známe se do naha. Potřebujete jen trochu dobré vůle. Litovat." Ani to jim nejde. Je zvláštní jak lítost jakoby byla "nepřijatelná", jakoby jen násobila vinu a ošklivost...

Co je tedy to "pekelné"? Obviňující tribunál druhých? Nebo můj vlastní? Uzavřenost, v které druhým neuniknu? Nebo "moje uzavřenost", to, že se mi odráží (jenom...!) to co jsem? Že mám i sám se sebou ten problém obvinění a bezcennosti? Co jsem udělal (byl), nemá kam odeznít, nikdo to "nezachytí", "nepřijme", (je to nepřijatelné), vrací se mi to znovu a znovu.
I když se v jednu chvíli vězení otevře, oni stejně neodejdou. (Není kam odejít?)

Navíc jsou stejní, jeden jako druhý.

Je poslední neděle církevního roku a hodí se zeptat po výhledu...Příští neděli je první adventní neděle. Chtěl jsem připomenout to, co říká vyznání "sestoupit do pekel." (které bylo vítězným, osvobozujícím sestoupením...):

V této uzavřené společnosti"... se objevil Jeden, na kterém se nezrcadlilo "jen to co byl"... Odrážel, zrcadlil Boha...
("Přiblížilo se Království Boží").
A druhým lidem nebyl tribunálem (Ani já tebe neodsuzuji")
A druzí mu sice zkusili být tribunálem (včetně odsouzení a popravy) Ale nebyli. To všechno je "podstata vzkříšení". A nejblíž tomu je "Láska."

Stačí "v uzavřené společnosti" Jeden takhle Jinak... Zkušenost s Ježíšem Kristem. To osvobodí, to prozáří... otevře a promění i peklo uzavřeného - jen sebe sama zrcadlícího světa.
I naše srdce tím může být tak překvapené, protože - osvobozeno od vlastní perspektivy, přestane odrážet sebe sama a sledovat svůj odraz, protože se ho dotkla "věčnost".

Pane, prosíme o Tvé království. O otevřenost, v které se neztrácíme, ale navzájem najdeme.

bratr farář Pavel Jun

lunes, noviembre 14, 2016

POBOŽNOST NA ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY DIAKONIE STŘEDNÍ ČECHY

V Matoušovi 11:29 čteme: "Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce." Co je to pokora? Je ctnost, která nám ukazuje naše vlastní  omezení a slabé stránky. Pokora je velmi důležitá, protože  je kořenem  mnohých hodnot velkého významu v životě křesťana.Pokorný se těší privilegiu  osobního vztahu s Bohem.  Má skutečnou touhu pomáhat a sloužit. Povzbuzuje a stimuluje ctnosti druhých. Zakrývá nedostatky svého souseda. Respektuje každou osobu, protože si je vědom  hodnoty Božího stvoření.Naše povaha a hrdost nám nedovolí naučit se být skromnými, pokud sám  Bůh nám neukáže na naše slabosti a neschopnosti,  prostřednictvím chyb, nemocí, selháním, či dokonce hříchu. Pokorný člověk uzná, že v sobě nemá ani díky svému vzdělání, svých zkušeností a  připraveností, sílu a moudrost nezbytnou pro splnění Boží vůle.Naučme se slyšet Boží hlas denně, čtením jeho slovo, analyzujme náš život a modleme se za potřebné změny v sobě.Čtení Bible a konstantní modlitba nám pomohou v naší transformaci. Prosme Boha, aby nám ukázal jak naše pýcha ovlivňuje naše postoje, ambice, reakce, zlost, kritiku, vztahy a rozhodování. Nakonec pamatujme: Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. Pokora je ctnost, a Ježíš řekl: " učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce:  ..." následujme jeho příklad pokory. Matouš 11:29domingo, octubre 23, 2016

DNES ODPOLEDNE PŘI OKRSKOVÉM SETKÁNÍ PRESBYTERŮ

Bůh nám umožňuje realizovat svůj plán pro naše životy. Když se nám nepodaří dosáhnout cílů, které si pro nás stanovil, není to proto, že nám  neposkytl vše nezbytné. Je to proto, že naše prohra je způsobena překážkou v našem srdci, která je přítěží pro naši víru. V důsledku toho brání Boží moci, a nemůžeme se stát těmi, kým chce, abychom byli.

Mojžíš je dramatickým příkladem ničivého potenciálu překážek víry. Byl povolán k jedné z největších misí v Bibli, budoucí vůdce reagoval  výmluvami, proč nechtěl uposlechnout.

Výmluvy pro neuposlechnutí se příliš nezměnily od Mojžíšova setkání s hořícím keřem. Snažil se schovat za stejné překážky , kterými věřící i dnes argumentují: nízké sebevědomí (Ex 3,11, 12), neznalost Boha (Ex 3,13-21), pochybnosti v sebe samotného (ex 4.1-9) pocity nedostatečnosti (Ex 4,10, 11), a strach ze selhání (Ex 4,12, 13). Pokaždé, když si Mojžíš stěžoval, že se Pán zmýlil ve výběru vhodné osoby, Bůh mu svou pevnou a přesvědčivou odpovědí vše vyvrátil.

Boží odpověď je něco, co všichni věřící musí pochopit, stejně jako Mojžíš to nakonec pochopil, to znamená, že když jsme povoláni sloužit, naše silné stránky, dovednosti a znalosti nejsou vůbec důležité. Je to Pán, který dělá práci skrze nás. Hospodin nehledá nejkvalifikovanější osoby, ale muže a ženy ochotné vzdát se mu .  Když jeho síla působí přes naše slabosti, je zřejmé, že pouze Bůh může dosáhnout nejlepšího výsledku.

 (Exodus 3:11-12 )Ale Mojžíš Bohu namítal: „Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?“ 12  Odpověděl: „Já budu s tebou! A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal: Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře.“ 

(Exodus 3:13-21) Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“ 14  Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“ 15  Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům toto: ‚Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. 16  Jdi, shromažď izraelské starší a pověz jim: ,Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, a řekl: Rozhodl jsem se vás navštívit, vím, jak s vámi v Egyptě nakládají, 17  a prohlásil jsem: Vyvedu vás z egyptského ujařmení do země Kenaanců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebúsejců, do země oplývající mlékem a medem.‘ 18  Až tě vyslechnou, půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řeknete mu: ‚Potkal se s námi Hospodin, Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost tří dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu.‘ 19  Vím, že vám egyptský král nedovolí jít, leda z donucení. 20  Proto vztáhnu ruku a budu bít Egypt všemožnými svými divy, které učiním uprostřed něho. Potom vás propustí. 21  Zjednám tomuto lidu u Egypťanů přízeň. Až budete odcházet, nepůjdete s prázdnou.

(Exodus 4:1-9) Mojžíš však znovu namítal: „Nikoli, neuvěří mi a neuposlechnou mě, ale řeknou: Hospodin se ti neukázal.“ 2  Hospodin mu řekl: „Co to máš v ruce?“ Odpověděl: „Hůl.“ 3  Hospodin řekl: „Hoď ji na zem.“ Hodil ji na zem a stal se z ní had. Mojžíš se dal před ním na útěk. 4  Ale Hospodin Mojžíšovi poručil: „Vztáhni ruku a chyť ho za ocas.“ Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se mu z něho stala hůl. 5  „Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“ 6  Dále mu Hospodin řekl: „Vlož si ruku za ňadra.“ Vložil tedy ruku za ňadra. Když ruku vytáhl, byla malomocná, bílá jako sníh. 7  Tu poručil: „Dej ruku zpět za ňadra.“ Dal ruku zpět za ňadra. Když ji ze záňadří vytáhl, byla opět jako ostatní tělo. 8  „A tak jestliže ti neuvěří a nedají na první znamení, uvěří druhému znamení. 9  Jestliže však neuvěří ani těmto dvěma znamením a neuposlechnou tě, nabereš vodu z Nilu a vyleješ ji na suchou zemi. Z vody, kterou nabereš z Nilu, se stane na suché zemi krev.“ 

(Exodus 4:10-11) Ale Mojžíš Hospodinu namítal: „Prosím, Panovníku, nejsem člověk výmluvný; nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk.“ 11  Hospodin mu však řekl: „Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin? 

(Exodus 4:12-13) 12  Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!“ 13  Ale Mojžíš odmítl: „Prosím, Panovníku, pošli si, koho chceš.“ 

domingo, septiembre 11, 2016

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ

Křehce jímavý a nadějeplný komorní příběh o přátelství mezi těžce nemocným chlapcem a jeho ošetřovatelkou. Hrají: Jan Sklenář a Martina Eliášová z Klicperova divadla v Hradec Králové. Evangelický kostel v Čáslavi, neděle 2. října 2016 v 17 hodin. Doporučené vstupné: 100 Kč.

domingo, julio 10, 2016

NEDĚLNÍ SLOVO

7. po Trojici - 10. července 2016Biblické čtení: Izajáš 44,6-8 Introit: Izajáš 48,10-12

Text kázání: Zjevení 1,9-20Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: „Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.“ 

Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů; uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně; jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle. 

Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl – to, co jest, i to, co se má stát potom. Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi církví, a sedm svícnů je sedm církví.“Když slyšíme slovo zjevení, nepochybně myslíme na něco zvláštního a nenormálního, s čím se běžně nesetkáváme. Zjevení vnímáme jako něco, co nepatří do našeho reálného světa. Něco, co vlastně za normálních okolností a podmínek není dost dobře možné. A když je řeč o novozákonní knize Zjevení, myslíme docela jistě také na to, že se v ní nějakým způsobem popisuje budoucnost. Tak se na knihu Zjevení díváme.

To, co tehdy zažil na ostrově Patmos Jan, to bylo opravdu hodně zvláštní a běžně se to člověku nestane. V tom smyslu si pod tím slovem zjevení správně představujeme něco, co není normální a běžné.

Když se podíváme kolem sebe – na svůj život, na poměry, ve kterých se pohybujeme – tak se často, možná většinou, dostáváme ve svých úvahách na to, kam se to pohybujeme – co je před námi. A jak se to s námi, s naší společností a vůbec s naší civilizací – jak se to bude vyvíjet dál, do budoucnosti. V poslední době také, jak to bude po odhlasování brexitu.

Právě tento přístup - nejasný výhled dopředu a nejistá budoucnost - se často stával podkladem pro to, aby byla kniha Zjevení vnímána jako ukazatel k tomu, co a jak bude.Že totiž Zjevení právě mluví o budoucnosti, která je takto přesně nalinkována, jak je to zde popisováno.

Ale nakolik to odpovídá tomu, o čem píše a o čem svědčí Jan? Na ostrově Patmos, jakoby stranou všeho, se Jan ocitl nedobrovolně – možná internován, možná na útěku. A to: pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo. Je na tom stejně jako ti, kterým o tom píše: pod tlakem a nějakým způsobem v ohrožení ze strany císařské římské moci.

Ale ocitl se tam zároveň “v duchu“. Tím chce Jan rozlišit dvě různé roviny. Nejenže se z nějakého vnějšího reálného důvodu dostal na Patmos – to je první rovina. Ta druhá, “v duchu“, ta ukazuje, že všechno, co následuje, to je už alternativní pohled – pohled z Boží strany. Jak to všechno vidí a jak to hodnotí Bůh.

Jan se ocitl na Patmu v den Páně. Tak jako my jsme tu dnes společně při nedělních bohoslužbách – v den Páně. Jenže ta jeho bohoslužba je opravdu nenormální, přímo nebeská. Jan slyší hlas – hlas jakoby polnice. Není to tedy žádná oslava. Ten hlas, který připomíná polnici, ten vyzývá a mobilizuje – vyzývá a varuje před něčím, co je záležitostí života a smrti.

Celý ten děj, všechno, co se odehrává, to Jan prožívá sice v duchu – a přece při tom jde o život. Janovi i těm sedmi maloasijským sborům, kterým o tom má dát vědět – a tak je mobilizovat.

Jan se obrací, aby viděl ten mocný hlas připomínající polnici. Ale – jak je to vlastně možné vidět hlas – ne slyšet, ale vidět? Vstupujeme tady s Janem do světa vizí. Začíná jiný pohled na realitu celé naší skutečnosti. To, co známe ze své, lidské, perspektivy, to se nám začíná promítat v perspektivě Božího pohledu.

A není to pohled dopředu – do budoucnosti. Jan se obrací za sebe – aby nám zprostředkoval nový pohled na současnost a také na to, co předcházelo a co ji způsobilo – na naši minulost. Jan nám zkouší popsat, co viděl – a co je přitom vlastně nepopsatelné. Máme to před sebou jako snovou vizi. A ve snu je přece možné úplně všechno. Vzpomeňme si na své vlastní sny, pokud si je dokážeme vybavit.

Jak se jednotlivé záběry a scény prolínají – však ve snu není opravdu nic nemožné. Obrazy se střídají a přecházejí jakoby plynule a přece nelogicky jeden za druhým. Stěží bychom dokázali svůj sen přesně a plynule popsat. Stejně jako Jan: zkouší to a pomáhá si – a pomáhá nám – tím, že to, co vidí, stále k něčemu přirovnává: Mocný hlas jako zvuk polnice – někdo jako Syn člověka uprostřed sedmi zlatých svícnů – jeho hlava jako sněhobílá vlna – oči jako plamen ohně – hlas jako hukot příboje.

Jen těch sedm svícnů kupodivu zachycuje přesně: Každý z těch sedmi maloasijských sborů má v nebi svou svíci – Bůh o nich ví. Ví, zvlášť o každém z těch sedmi sborů.

Všechno to, co má Jan před očima, se vskutku nedá zachytit do jednoho neměnícího se obrazu – jako kresba nebo jako snímek. A k tomu hlasy a zvuky.

A stejně jako ve snu Jan přesně ví, že postava najednou drží v rukou právě sedm hvězd. Tak to je: Existenci sedmi sborů – existenci svého lidu, své církve – tu má v rukou pevně Kristus. Vnější realita ale tehdy přece říká, že křesťané tam v Malé Asii jsou pod mocí římských úředníků. Jenže spolu s Janem vidíme: Kristus může svůj lid podržet – tak jako tady drží v ruce jejich sedm hvězd.

A obraz se mění dál: Z úst postavy vychází velký dvousečný meč. Meč, zbraň, začíná převažovat v celém tom obrazném prolínání. Jde o život – a o smrt. Svůj život žijeme obrazně na ostří meče. Obrazně – a někdy doslova. Vlastně tak to vzal pro sebe ve svém životním zápase M. Jan Hus a další Kristovi svědkové. A vydali se do rukou toho, který jediný vposledu o našem životě rozhoduje a rozhodne. A který je Pánem nad životem a smrtí.

Tady jsou to ústa, která rozhodují o životě a smrti. Z nich vychází ten dvousečný meč - ostré slovo evangelia, které proniká a rozsuzuje.

Všechno to, co Jan vidí, se nakonec proměňuje v oslnivé světlo. Tak nakonec i jiného Jana, docela jinde, obklopilo světlo a žár kostnické hranice. Pod náporem toho oslnivého světla Jan padá jako mrtvý. Ale Kristus jej pozvedá. Zvedá ho zpátky do života. Ten, který je první a poslední, ho zvedá: Neboj se! Jsem živý. Byl jsem mrtvý, ale jsem žijící navěky. A mám klíče od smrti a hrobu, i s podsvětím. Proto se není potřeba bát.

Kristus má klíče smrti a Hádu, podsvětí. I to je jeden ze zisků Kristova vzkříšení – ze zisků, ze kterých žijeme. Živý Pán má klíče, má přístup tam, odkud se vrátil, v čem zvítězil. Nejsme vydáni na pospas zmaru. Kristus do toho vidí zevnitř, vždyť byl mrtvý a žije. Vyšel – má klíče od chmurného vězení smrti.

Spolu s Janem jsme v tom ohrožení a ve vnějším i vnitřním nebezpečí. Tak to vnímáme – všechno to, co probíhá kolem nás. Kristus tím prošel – a je živý. To je něco velikého – a na to smíme a máme vsadit. A právě to má Jan zachytit a tuhle nadějnou skutečnost zapsat -  a dát to vědět křesťanům v Malé Asii. A dává to vědět i nám.

A to ještě s jedním důrazem, který obrací naši pozornost od strachu z budoucnosti. Když se nám ztrácí naděje a rozplývá výhled dopředu: Jan má zapsat to, co uviděl, i to, co je a to, co se má stát. To, co se má stát, to je totiž důsledek toho, co bylo a toho, co je. Důsledek všeho toho, co jsme udělali a způsobili. Naše přítomnost a naše minulost určuje i naši budoucnost. Proto to má Jan všechno zapsat. Abychom to vzali v úvahu a abychom se pro budoucnost z toho poučili. Vždyť budoucnost není nezměnitelná.

To není útěšné konstatování. To je úhel Božího pohledu. A to je obsahem i celé knihy Zjevení. Ten, který je živý na věky věků, ten má klíče i pro naši budoucnost.   Amén.Dobrý a spravedlivý Bože, díky za vizi, kterou jsi dal vidět Janovi a kterou on pro nás zapsal. Díky za Ježíše Krista, za toho, který byl mrtev a žije navěky. Díky za to, že má klíče smrti i hrobu Že má klíče, které mohou do podsvětí zamknout to zlé a falešné, co tam patří. Díky za to, že má klíče, které nám zároveň odkrývají a odmykají náš život – a budoucnost pro nás.   Amén.

bratr farář Jaroslav Fér