Páginas vistas en total

sábado, julio 29, 2006

AGRADECIMIENTO A DIOS

Hermana Maria Daza, momentos antes de partir a Holanda, despidiendose en Florec de su hermana Ena. Sestra Marie se loučí s Enou před návratem do Holandska.

Hermana Maria acompaňada por hermana Consuelo en el momento de despedida. Sestra Marie ve společnosti sestry Consuelo při loučení v autobusu na Florenci.

Estoy convencida que vivir el amor entre nosotros debemos: Compartir con otros discípulos lo que hemos recibido de Dios. Estoy hablando, principalmente, de aquellas bendiciones espirituales recibidas por nuestra obediencia a Dios. Estas son las que deben ser compartidas con otros, a través de ello, los otros crecen en la fe y alcanzan mayor intimidad con Dios. Cuando usted y yo compartimos algo, no importa lo que sea, los lazos de relación se fortalecen. Nuestras experiencias delante de Dios son únicas, en cada una de ellas nuestra fe crece. Estoy segura que si aprendemos a compartir nuestras experiencias con nuestros hermanos, le estaremos mostrando el amor al mundo que necesita amor de Dios. Cristianos que se saludan bonito, hablan bonito y muestran caras bonitas, no logran nada ante los que no creen en Dios. Solo los comprometidos con Jesús podrán amarse de tal manera. Amor cristiano son hechos concretos, reales y tangibles de: misericordia, ayuda, servicio, compromiso, testimonio, etc. Si aprendemos y hacemos esto, hemos dado un gran paso en la obra de Dios y sobretodo en nuestro entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra comunidad (iglesia) debe reflejar el carácter de sus miembros, (hijos de Dios, ciudadanos del cielo, elegidos) de tal manera que, debemos caracterizarnos por ser una Comunidad de Amor.

Durante la estancia de mi hermana Maria (mi bebé), hemos podido compartir maravillosos momentos todos los dias. Seňor nos levantaba todas las madrugadas y hemos podido orar juntas, escuchar la voz del Seňor. Hermana Maria estubo aquí hace 6 aňos, cuando estaba ¨hospitalizada en Nemocnice Na Homolce. Hermana Maria pudo ver hoy, que Dios hace obras perfectas. Mi salud está, gracias a Dios, perfecta. Es lógico, sólo Dios sabe hacer todas las cosas perfectas, no hace las cosas a media. Estadía de "Mi Bebe", fue una bendición para las dos. Y no solo para nosotras, sino también para mi esposo y mis hijos. Una vez más nos hemos podido dar cuenta que para nuestro Dios la distancia no es ningún obstáculo. Los 1200 kilómetros que separan Amsterdam de Žleby es para Dios como 120 metros, creo. En un solo mes son dos visitas que he recibido de Holanda y las dos me han bendecido abundantemente. De nuevo vienen a mi mente dos versículos bíblicos que expresan claramente una de las verdades fundamentales. Estos dos versículos dicen así:
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:34-35

Jsem přesvědčená, že chceme-li žít vzájemnou láskou mezi námi, musíme se: podělit s ostatními učedníky o to co jsme obdrželi od Hospodina. Mám na mysli hlavně ta duchovní požehnání, která jsme dostala za naši poslušnost Boha. O tato bychom se měli podělit s ostatními, tím bude posílena víra druhých a dosažena větší intimita s Hospodinem. Jestliže se podělíte vy nebo já o něco, není důležité o co, s druhým, tak se vztah posílí. Naše zkušenosti s Bohem jsou jedinečné a naše víra po každé nové roste. Jsem přesvědčená, že když se dokážeme podělit o naše zkušenosti s bratry a sestrami, tak ukážeme lásce světa, že potřebuje Boží lásku. Křesťané, kteří se jenom hezky zdraví, hezky mluví a ukazují krásné obličeje, nedokáží nic před těmi, kteří v Boha nevěří. Jen ti, kteří patří zcela Kristu Ježíši, se dokáží navzájem tak milovat. Křesťanská láska jsou konkrétní skutky, skvělé, reálné, hmatatelné: milosrdenství, pomoc, služba, závazek, svědectví, atd. Jestliže se to naučíme a budeme to praktikovat, uděláme velký krok v Božím díle, ale hlavně v našem porozumění toho, co pro nás chce Bůh. Naše společenství (církev, sbor) musí odrážet charakter svých členů (Boží děti, obyvatelé nebes, vyvolení) takovým způsobem, že naší charakteristikou bude Společenství Lásky.

Během pobytu sestry Marie (Mi bebé), jsme se spolu mohly podělit o nádherné momenty každý den. Pán nás probouzel každý den ke společným modlitbám a mohly jsme slyšet Boží hlas každý den. Sestra Marie tady byla před 6 ti lety, když jsem ležela v nemocnici Na Homolce. Marie mohla dnes vidět, že Hospodin dělá perfektní věci. Moje zdraví, díky Bohu, je perfektní. Je to logické, jenom Bůh dělá vždy perfektní věci, nedělá nic polovičatě. Pobyt sestry Marie byl pro nás, pro obě velkým požehnáním. A nejenom pro nás, také pro mého manžela a děti. Znovu jsme si mohli všichni uvědomit, že pro našeho Boha není vzdálenost překážkou. Myslím si, že těch 1200 kilometrů, které oddělují Amstrdam od Žlebů je pro Hospodina něco jako 120 metrů, dokonce snad méně. V jednom jediném měsíci jsem měla dvě návštěvy z Holandska a obě byly velkým požehnáním. Znovu mi přicházejí ma mysl dva biblické verše, které vyjadřují jasně jednu z fundamentálních pravd. Tyto dva verše zní takto: "Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, milujte se navzájem i vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete–li mít lásku jedni k druhým.“

Hermana en Cristo, Ena

domingo, julio 23, 2006

Mi hermana Beverly Vidal Rosado en Praga

Danays de Cuba compartiendo con Ena de Colombia en c.c. Flora en Praga


Hermanas Beverly y Ena disfrutando el momento de su primer encuentro personal

Para DIOS no existen las distancias. Hermana Beverly de Bolivia con hermana Ena de Colombia, compartiendo un momento de mucha bendición en Praga.

Es una bendición ver una madre y una hija felices.