Páginas vistas en total

jueves, agosto 24, 2006

Lukáš 19,41-48

Když už byli blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí a sevřou tě ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil." Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali, a řekl jim: "Je psáno: 'Můj dům bude domem modlitby', ale vy jste z něho udělali doupě lupičů." Každý den učil v chrámě; velekněží však a zákoníci i přední mužové z lidu usilovali o to, aby jej zahubili, ale nevěděli, jak by to měli udělat, poněvadž všechen lid mu visel na rtech.

Bratří a sestry,
V textu dnešního kázání slyšíme, že Pán Ježíš pláče při vjezdu do Jeruzaléma, pláče nad tímto městem, původní smysl textu dokonce říká, že vzlyká.
Asi znáte takovou situaci, když jste nad někým plakali, nad někým ke komu jste cítili lásku, přátelství, mohli to být třeba vlastní děti nebo někdo jiný z blízkých. Někdo s kým jste to mysleli dobře, někdo za koho byste dýchali, ale on si třeba nedal říci v nějaké věci nebo dokonce vás a vaše city přímo odmítl.
Jaké je to…je to určitá bezmoc, ale může někdo,v kom se potkává člověk s všemohoucím Bohem cítit bezmoc? Zvláštní, ale zdá se, že ano…
Nakonec okamžiků, kdy Bůh pláče nad svým lidem, ať již přímo či prostřednictvím svého proroka, takových míst najdeme v Písmu celou řadu.
Ono je to tak, Pán Ježíš touží po tom, aby město poznalo, co vede ku pokoji, ale zároveň ví, že se to nestane. Město, které si nese Pokoj ve svém jméně – Jeru-šalom, Jeruzalém, což znamená vidět tak pokoj, nositele Pokoje nepozná.
Nepoznává, že ku Pokoji vede to, co přináší do města Pán Ježíš, tedy On sám, přesněji vztah s ním. Vztah z Bohem, to čemu Písmo říká chodit s Bohem, či doptávat se Hospodina. Ano, ne ve skutcích je skryto tajemství Pokoje, ne v rituálech, ale ve vztahu, ve vzájemném láskyplném obecenství.
Tento vztah máme hledat, do něho vstupovat, ujímat se nádherného účelu, pro který jsme byli stvořeni,stejně jako město Jeruzalém bylo postaveno, aby bylo trůnem Živého Boha a národ Izraele byl oddělen, aby byl jeho lidem, tak bylo na počátku stvořeno vše, aby to existovalo ke chvále a slávě Boží a ve vztahu s ním.
Ale vše se pokazilo jako zde, město nepozná Boha, který se k němu sklonil a tak bude zničeno, jako nepotřebná zbytečná věc, která pozbyla svůj účel, město, které mělo „tak vidět pokoj“, odmítne a ukřižuje krále Pokoje. Nejen tedy, že nedělá to, k čemu bylo určeno, tedy hledat Boha a vstupovat do vztahu s ním, ale ještě jej nechá zahubit. Je jistě hrozné minout se svým účelem a stát se zbytečným.
V další části biblického textu vidíme, že Pán vstupuje do chrámu a vyhání ty, kteří tu prodávají. Čistí chrám od prodavačů obětních zvířat, od těch, kteří mění peníze k chrámové dani atd. Jde o obraz očisty chrámové bohoslužby, nejen od těchto řekněme veksláků, ale především od svatokupectví, mrtvých rituálů a obětí bez skutečné lítosti nad svým hříchem a bez skutečné touhy po Bohu. Rituálů, které snad mají domněle uchlácholit Boha, umlčet jej? Nebo se mu skrze ně máme snad zalíbit? Samozřejmě, že oběti a teď nemyslím jen ty doslovné zvířecí oběti, ale oběti v nejširším slova smyslu, jsou Bohu milé, ale musejí vycházet z našeho srdce, z lásky k Bohu a našim bližním a nikoliv z chladného kalkulu nebo podobné pohnutky.
Jistě to neznamená, že máme rezignovat na dobré skutky,či že je jedno, jak se budeme chovat, opak je pravdou, ale naše dobré skutky musejí, aby před Bohem obstály, být ovocem našeho pokání a našeho vztahu s Pánem a k Pánu Ježíši Kristu.
A tím se dostávám k tomu, co dnešní text znamená pro každého jednoho z nás a pro nás všechny jako celek, jako církev Kristovu. Vždyť církev sama je dnes tím skutečným Božím chrámem, místem pravé oslavy Boží a obětí modliteb a chval.
A tak můžeme vzít město i chrám za obraz na jedné straně pro každého z nás jako jednotlivce a na straně druhé pro nás jako celek, pro církev Kristovu. Bylo nám zjeveno a víme tedy, co vede ku pokoji, víme, že máme být místem modlitby, místem Boží oslavy a je tedy třeba, aby se na nás tato oslava, či sláva Boží zrcadlila, abychom ji zářili do světa, do celého našeho okolí, aby Kristus zářil skrze nás a Jeho Láska, aby skrze naše srdce prýštila do našeho okolí, aby On, zdroj našeho Pokoje a předmět naší lásky měl svůj chrám mezi námi i v našich srdcích.
A tak se nechejme očistit od našich rituálů, mrtvých a bezobsažných stereotypů, poznejme co vede ku pokoji, prožijme to, prožijme vztah se stvořitelem všeho, s Pánem všeho stvoření, vstupme či lépe vstupujme každý den do tohoto vztahu, do kterého jsme pozváni skrze Pána Ježíše. Ať je od nás vzdáleno to, co se stalo městu Jeruzalému, ať nejsme bez účelu, neužiteční. Ale žijme našemu Pánu.
Vím a prožívám, že není jen tak vstupovat do tohoto vztahu. Ne snad, že by nějaká příčina na straně Boží tomu bránila, ale mnohé v nás i v našich srdcích se tomuto vztahu vzpírá, jedině je tedy možné prosit a volat k Bohu, aby napravil naše stezky, obnovil naše srdce a uvedl nás na naše místa ve svém království.
Pane, smiluj se, dej nám poznat co vede ku Pokoji, dej nám poznat a poznávat tebe samého a vstupovat do obecenství s Tebou. Amenmiércoles, agosto 23, 2006

HOW SHOULD THE PASTOR LOOK LIKE (BEHAVE)

?This must be the real problem of many sheep at the church.
How to deal with it?!
This is my view based in a certain way on my own opinion - by being living in the family of one of them as a danghter(pastor's anghter).
Today i know as i (knew) sensed it alaready as a small girl that children of God just belong to the same - one Gods family.
What does it mean?!
That means they take care of each other. It is not the pastor. Why? Because they are full of God's love, Jesus lives in them and they just love to behave as Jesus would if he was now walking by our side on this earth.
What for then do we need the pastor, when we manage by ovrselves with that God´s love in us? We do have the fruit of spirit, don't we?! Do we need him to tell us from the pulpet how not to behave or where we still are not perfect in our faith live?!
EXCELENT! He knows the Bible - living God's word, he is a Good example to everyone in church where he preaches and his family is also a good example of God's love in thein midst.
It is just something very natural. Everybody (members in the church) takes it for granted. That is how it should be?, or not?!
The phone rings in his office (now mobil - rings everywhere), becauce he is the one who always is prepared to have the word from God for those needy ones.
He is praying all the time - to stay in God's presence, in order to be strong in the Lord, he loves.
And what about his family?! He is visiting people, having people in his house, all the time being ready to listen to their telephone calls, he is praying, reading God's word etc. Does his family knows the father? Except meal like dinner or morning reading the word? Or are they just such a "sucrificial lambs"?! (all of them).
Some more questions? He must be perfect! What does it mean? Well! Just as everyone in church thinks: It's me who he has to understand first.
OK! "Come to me all who are heavy laden and i will give you rest". Have that courrage and come with your needs and ask for help. Pastor must know you first, to help you. There is one part you have to agree with and it is: To be honest, sincere and then willing, obedient, humble and you will get that wright result out of it.
Anything else:? O YES! The family of pastor are going to be of a great help of ther dady will just have a little of time to show his love also to them.
LOVE YOUR PASTO AND ASK HIM SOMETIME IF HE ALSO DOESN'T NEED SOME LOVE!

domingo, agosto 20, 2006

JAK MÁ VYPADAT PASTOR CÍRKVE ?

Toto musí být vskutku problém mnoha ovcí církve. Jak si s tím poradit?! Toto je můj pohled založený jistým způsobem na mé vlastní zkušenosti - tím, že jsem žila v rodině jednoho z nich jako pastorova dcera.
Dnes vím tak jako jsem vnímala už jako malá holka, že děti Boží patří do jedné velké Boží rodiny.

Co to znamená?
To znamená, že mají jeden o druhého péči(starost,zájem), to není pastor kdo všechno obstarává. Proč? Protože Boží člověk je plný Boží lásky, Ježíš v něm žije (bydlí svou přirozeností) a člověku-křesťanovi se to velmi líbí, je to přirozeností křesťana, počínat si jako Ježíš sám, kdyby se s námi procházel po této zemi(vedle nás).
Na co tedy potřebujeme pastora, když si s Boží láskou vystačíme sami? Když máme ovoce Ducha? Na to aby nám od kazatelny říkal jak to dělat nemáme nebo co děláme nedokonale v našem boji víry?!
SKVĚLÉ ! On zná Bibli - živé Boží slovo, je dobrým příkladem pro každého ve sboru kde slouží Božím slovem a jeho rodina je také dobrým příkladem Boží lásky přebývající uprostřed nich (v rodině-doma).
Je to něco velice přirozeného. Každý (člen církve) to vidí jako samozřejmost. Tak by to mělo být., nebo snad ne?!
Telefon zvoní(vyzvání) v jeho kanceláři (nyní mobil - všude kde je), protože on je ten kdo je vždy připravený mít slovo od Boha pro ty, kteří jsou právě v "nouzi" (v situaci kdy potřebují pomoc).

On se stále modlí - aby byl v Boží přítomnosti, nebo čte Bibli aby byl silný v Pánu, miluje.
A co jeho rodina?! Když navštěvuje, přijímá návštěvy, vždy je "na drátě", modlí se, čte Boží slovo atd. Zná ho? Vidí ho někdy krom společného jídla nebo ranní pobožnosti? Nebo je jeho rodina prostě takovým "obětním beránkem"?
Nějaké další otázky? On musí být dokonalý! Co to znamená? Nuže! Tak jak si to každý (zřejmě) v církvi myslí: "Jsem to právě já komu on musí porozumět jako prvnímu.
O.K.! !Pojďte ke mně všichni kteří jste obtíženi a já vám dám odpočinutí." Měj tu odvahu a přijď se svýma potřebama a požádej (popros) o pomoc. Pastor tě nejdříve musí znát aby ti mohl pomoci. Je tu jedna část s kterou musíš souhlasit. Být pravdomluvný, upřímný a ochotný, poslušný, pokorný a setkáš se s tím správným výsledkem. Ve finále.
Ještě něco:?! Ó ano!
Rodina pastora ti bude velkou pomocí když jejich tatínek bude mít alespoň trochu času aby mohl projevit trochu lásky také jim. Miluj svého pastora a zeptej se ho někdy jestli také nepotřebuje trochu lásky!