Páginas vistas en total

miércoles, septiembre 12, 2007

HOSPITAL NA HOMOLCE EN PRAGA, AŃO 2000

Esta foto fue tomada ya hace 7 aňos, unas semanas antes de la ruptura del aneurisma en carotida izquierda del cerebro.
Fotografie zhotovena v nemocnici Na Homolce, před sedmi lety, pár týdnů před rupturou mozkové výdutě na levé krkavici v mozku.

En el dia de hoy quiero citar el Salmo 23:1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.
Dnes chci citovat Žalm 23:1 Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Bendito el Dios y Pare de Nuestro Seňor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros,
1 Pedro 1:3-4

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích,
První list Petrův 1:3-4

Gracias Padre por tu grande misericordia y conocer que tu eres Jehová el Salvador y Redentor nuestro.
Enalba Perez

domingo, septiembre 09, 2007

NEDĚLNÍ SLOVO; PALABRA DEL DOMINGO

Jan 14:20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.

Juan 14.20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.

***

Budeme nejprve přemýšlet o sobě. Každý sám o sobě. to není jen tak. Aby to bylo logické a jasné, zkusíme použít jednu matematickou představu. Představu "množiny". Znáte, množina - souhrn určitých čísel, bodů, prvků...čehokoliv).

Kdybyste měli namalovat sebe jako množinu, pamatujete se, jak se to dělávalo v geometrii...jaký byste zvolili tvar? V geometrii jsme malovali kruhy nebo elipsy, vzpomínáte?
Mladší by malovali asi ještě nějaký pravidelnější tvar. Kruh, čtverec...Nebo snad máte i nějaký větší a složitější projekt?
My starší bychom malovali tvar asi ne tak pravidelný a možná i trochu otrhaný. Život nás trochu zválcoval a jsou kusy života, které nám už "vyrval".

Namalujte si v duchu množinu osobnosti, svého vlastního života. Jen tak náčrtkem...

***

Množiny mívají někdy průnik. Dvě množiny se přiblíží a někdy se mohou překrýt, potkat, proniknout jedna do druhé. Je prostě tahle možnost: že je kus prostoru společného. tomu se říká průnik a ten se šrafuje.

Jaké máte průniky ve svém životě? O co se sdílíte - s jinými? Někteří mají společnou práci, někteří vzpomínky, někteří byt, někteří i jméno a děti. Vyšrafujte si to v duchu. Barevně bychom si to mohli odlišit. Odlišit od sebe sdílené věci...a sdílené osoby. Tak si to vduchu udělejte.

Je to těžké říci a najít, kde se děje ten průnik? Jste nakonec víc bílí, nebo šrafovaní?

Jaký nad těmto šrafovanými místy (sdílenými věcmi a osobami) máte pocit? Nejistý? Není to moje, není to pod mou výlučnou kontrolou. To auto není jen moje. To jméno není jen moje. Máte pocit, že se vám tím něco bere, nebo že spíš něco dostáváte? To je dost důležité si to přiznat?

A nad místy, která zůstala bílá - jaký máte pocit? Cítíte se dobře, tady jsem výlučný vlastník, svrchovaný pán, nebo spíš jako vypuzený...,

***

To co říká Ježíš u Jana v řeči na rozloučenou učedníkům - to se dá převést kvůli srozumitelnosti do představy o které jsme právě mluvili. A zamotá vám to hlavu, říkám vám předem.

Předně: nenechává se nic "čouhat". Nic nezůstane bílé. Není průnik množin. Je jen zahrnutí. Jedné do druhé.

"Poznáte,že jsem v Bohu."
Celý Ježíš by byl zašrafovaný. Celý patří. Jaký z toho máte pocit vy? Je to snad vzdání sebe sama? Pro Ježíše to je jednoznačně pocit štěstí, takhle důvěřivě jednoznačně a docela patřit Bohu.

"Vy jste ve mně".
To říká, učedníkům, také nám. Ani z nás nenechá nic čouhat. Přijdeme o všechna bílá místa, všechno, co máme a jsme, nic není jen naše. Takhle se zmocnit člověka, to se dá - a může? A ještě víc, pozor! Zahrnuti do Ježíše jsme s ním zahrnuti do Boha. Takže jsme celí a dvojitě zašrafovani. V Ježíšova a s ním v Bohu.
Co vy na to? Cože jste si to říkali na začátku nad těmi šrafovanými (sdílenými) místy? A vy, kteří jste s tím měli problém, chcete protestovat? "Vezme nás do sebe a vyveze nás "do Boha"". Takhle se zmocnit člověka, to se dá - a může? Chvilinku počkejte:

Ježíš ještě řekne: "A já ve vás".
A to už nám docela zamotá hlavu, ale rozbuší srdce. Nejsou v životě jen vypuzení a boj (boj o...). Je sdílení a sounáležitost, v které nejde o to mít navrch, ani ne jen mít dotek ale sounáležet. . Prožít sounáležitost, která je dána v základu všeho, co je, která je Bůh, a v Ježíšovi se stává vzájemností. Teď by to chtělo nějaké slovo, které se říká ve velkém a šťastném úžasu... A to v životě dělá Láska.

Celého vás zašrafuje. Nadvakrát. Vezme do sebe a "vyveze do Boha". A kdo to prožil, ví, že se člověk nestal kořistí, že to je vzájemné, jak tomu matematika nemůže nikdy rozumět. Ale vy ano.
Život a svět a všechno - jako prostor a možnost pro sdílení se. Bohu neutečete. Všechno co máte a jste - je sdílení Jho s vámi - a může být i vaše s ním.
Kvůli Ježíšovi můžete mít odvahu na tohle přistoupit.

Děkujeme za to, že si můžeme připadat - že nejsme vypuzení osamělí tuláci nebo bojovníci. Že Tebe kvůli Ježíšovi můžeme vnímat v každé chvíli a všude. Že nás
přijímáš.
Farář Pavel Jun

Vamos a pensar un momento, sobre nosotros mismos. Cada uno de nosotros, acerca de sí mismo, no es sencillo. Para que sea un poco lógico, trataremos de utilizar un concepto matemático , el concepto de conjunto. (Conocen los conjuntos, son un agrupamiento de números, puntos, elementos – cualquier cosa).

Si tuviesen que dibujarse a ustedes mismos como un conjunto, recuerdan?, como lo hacían en la clase de geometría...que forma o figura escogería? En geometría dibujabamos círculos, elipses, recuerdan? Los más jovenes dibujarían posiblemente figuras regulares, un círculo, un cuadrado...Tal vez tienen en su mente figuras mayores y más complicadas? Nosotros, los mayores dibujaríamos una figura no tan regular y de pronto un poco estropeada. Tal vez porque la vida nos pisoteó un poco y nos arrancó unos pedazos.

En su mente dibujen una figura del conjunto de su personalidad, de su propia vida. Solo un bosquejo...

☼☼☼

Algunas veces los conjuntos tienen intersecciones. Dos conjuntos se pueden acercar, y a veces se pueden superponer, pueden coincidir, compenetrarse el uno con el otro. Existe la siguiente posiblidad, mejor dicho: que parte del espacio es común, esto se llama intersección y este espacio se resalta.

Que intersecciones tienen en su vida? Que es lo que comparten – con otros ? Algunos tienen en común el trabajo, otros recuerdos, algunos una vivienda, y otros nombre y hijos. En su mente traten de resaltar las partes en común. Podemos diferenciar cosas comunes con diferentes colores. Tenemos que distinguir las cosas compartidas...y las personas compartidas. Así que háganlo mentalmente.

Es bastante difícil decir y encontrar en que parte ocurre la intersección? Al final de este proceso quedan más blancos o más resaltados?
Que tipo de sensación sienten cuando ven las partes resaltadas? Inseguro? Esto no es mío, esto no está bajo mi control exclusivo. Este carro no es sólamente mío. Este nombre no es sólamente mío. Sienten que con esto algo les es quitado o mas bien, algo reciben? Esto es algo muy importante para reconocer?
Ysobre las partes que quedaron blancas- que sienten? Se sienten bien, aquí soy dueňo exclusivo, seňor soberano o más bien como expulsado?

☼☼☼

Lo que dice Jesús en el evangelio de Juan a sus discípulos- es posible transferir al concepto de conjunto que mencionamos arriba, para que sea comprensible. Y esto les enreda la cabeza a ustedes, se lo digo de antemano.

En primer lugar: no deja nada que sobresalga. Nada queda blanco. No hay intersección de conjuntos. Solo superposición. Un conjunto compenetrado con el otro..

Conocen que Yo estoy en el Padre“. Jesús completo esta sombreado. Todo Jesus le pertenece al Padre. Que sentimiento les produce? Es rendirse a sí mismo? Para Jesús es una gran felicidad, confiar plenamente y completamente pertenecerle a Dios.

y vosotros en mí“. Esto lo dice a los discípulos, pero también a nosotros. No deja que sobresalga nada de nosotros. Perdemos todas las partes blancas, todo lo que tenemos y lo que somos, nada es nuestro. Será posible tener poder así – se podrá? Y aún más, atención! Incluídos en Jesús, estamos incluídos juntos con El en Dios. Así que estamos doblemente resaltados. En Jesús y en Dios por medio de Jesús.

Que dicen ustedes acerca de esto? Que es lo que decían en principio sobre las partes resaltadas (compartidas)? Y ustedes, que han tenido problemas con esto, quieren protestar? Nos toma desde las raíces y nos lleva hacia Dios. Es posible tener poder de esta forma – y es posible? Esperen un momento.

Jesús todavía dirá: „y yo en vosotros“. Y esto nos enreda la cabeza, pero acelera los latidos del corazón. En la vida no hay solo expulsiones y luchas (luchas por...). Existe compartir, parentesco, no se trata de estar por encima de otro, ni siquiera poder tocar, sino parentesco. Vivir en parentesco, la cual es dada en la base de todo lo que existe, que es Dios, y en Jesus se convierte en reciprocidad. Ahora sería bueno una palabra que se pronuncia en un momento muy feliz y de gran asombro... Y esto en la vida lo hace el AMOR.

Los resaltará dos veces y completamente. Nos tomará desde las raíces y nos llevará hacia Dios. Y quien vivió esta experiencia sabe que el hombre no es un botín, es algo mutuo que la matemática no puede comprender nunca. Pero ustedes sí. La vida, el mundo y todo – como espacio y posibilidad de compartirse. A Dios no podemos escapar. Todo lo que tienen y todo lo que son – es compartir de Él con ustedes – y puede ser también de ustedes para con Él. Por medio de Jesús pueden tener el coraje de introducirse en esto.

Te damos gracias Dios, porque podemos compartir- que no somos solitarios guerreros. Que te podemos percibir en todo momento y en todo lugar, por medio de JesuCristo. Gracias por recibirnos.

Pastor Pablo Jun