Páginas vistas en total

jueves, marzo 20, 2008

ZÁKLADY PRO ZDRAVOU RODINU 10- BASES PARA UNA FAMILIA SANA 10

Obětavost. Zapřít sám sebe zahrnuje myslet na druhého, pečovat o něj, starat se o jeho potřeby a blahobyt. Pán Ježíš Kristus nám ukázal velice dobře tuto myšlenku známým "zlatým pravidlem": "Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci"(Matouš 7:12). Obětavost je ve skutečnosti něco velice jednoduchého - jako: "milovat bližního jako sám sebe"(Marek 12:33).V první řadě je přirozené nastolit toto přikázání ve vlastní rodině. Kde zůstane moje morální autorita (dát se druhým), jestliže zanedbávám vlastní rodinu? Šlechetné odevzdání se mým milovaným naráží na velikou překážku: sobectví. To je největší nepřítel obětavosti. Manželství není vhodné pro sobce, protože sobectví pomalu hasí plameny lásky.Obětavost je předmětem života, který jsme schopni se naučit především v rodinném životě: model otce a matky a výchova, kterou nám dají, ovlivní naše vztahy v dospělosti. Například, rozmazlený syn má velikou šanci být sobcem, velice dobře nám to říká Bible:"Hůl a domluva dávají moudrost, ale bezuzdný mladík dělá ostudu své matce"(Přísloví 29,15).

Je zvláštní jak člověk cítí potřebu věnovat určité dny v roce vzpomínce a oslavě rodinných příslušníků, den otce, den matky, den zamilovaných, dokonce i Vánoce se nám představují jako znamenitý den rodinného rozjímání. Nic nenamítám proti takovým oslavám, kromě toho, že dnes jsou velice komercializovány a pod tlakem nadměrné reklamy. Ale není možné, že za potřebou těchto oslav se skrývá pocit viny, protože během roku jsme se chovali sobecky? Naše láska uvnitř rodiny se dostatečně neprojevila. Darovat květiny, dárky, milá slova, vyjádření lásky by nemělo být odsunuto pouze na určitá data. Každý den v roce by měl být dnem otce, matky a zamilovaných.


pokračování zítra


La abnegación. Negarse a uno mismo implica pensar en el otro, preocuparse por él, por sus necesidades, por su bienestar. El Señor Jesús nos enseñó muy bien esta idea con la conocida «regla de oro»: «Y todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos» (Mt. 7:12). En realidad la abnegación es algo tan sencillo como «amar a tu prójimo como a ti mismo». El primer lugar, el más natural, para poner en práctica este mandamiento es la familia. ¿Dónde queda mi autoridad moral para darme a los demás si tengo descuidada a mi propia familia? La entrega generosa a mis seres queridos tiene un gran obstáculo: el egoísmo. éste es el peor enemigo de la abnegación. El matrimonio no es apto para egoístas porque el egoísmo apaga poco a poco la llama del amor.

La abnegación es una asignatura de la vida que se aprende ante todo en la familia: el modelo de padre y madre y la educación que ellos nos dan influirá mucho en nuestras relaciones de adultos. Por ejemplo, un hijo consentido tiene muchas posibilidades de ser un gran egoísta, como bien nos indica la Biblia: «El muchacho consentido avergonzará a su madre» (Pr. 29:15).

Es curioso observar cómo el ser humano ha sentido la necesidad de dedicar determinadas fechas del año a recordar y homenajear a los miembros de la familia: el día del padre, el día de la madre, el día de los enamorados, incluso la Navidad se nos presenta como el día de recogimiento familiar por excelencia. No tenemos nada en contra de tales celebraciones, salvo que en la actualidad están fuertemente comercializadas y sujetas a una presión publicitaria excesiva. Pero ¿no es cierto que detrás de la necesidad de estas fiestas se pueden esconder sentimientos de culpa porque durante el resto del año hemos sido egoístas? No hemos tenido las expresiones de amor adecuadas dentro de la familia. La entrega de flores, de regalos, las palabras amables, los gestos de cariňo o de ternura no deberían quedar relegados sólo a unas fechas concretas. Cada día del año debería ser el día del padre, de la madre o de los enamorados.

Dr. Pablo Martínez Vila

Continuará maňana
(http://www.pensamientocristiano.com)

No hay comentarios: