Páginas vistas en total

viernes, marzo 21, 2008

ZÁKLADY PRO ZDRAVOU RODINU 11- BASES PARA UNA FAMILIA SANA 11

B) Slovy

Na druhém místě se láska předává slovy. To je ústní projev lásky. Nestačí mít dobré chování, jak jsme již popisovali. Slova jsou potřebný doplněk, který ochutí dobrou stravu, kterou je láska. "Jak je dobré slovo v pravý čas!", nám připomíná autor knihy Přísloví (Přísloví 15:23). Nebo také: "Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami je vhodně pronesené slovo"(Přísloví 25:11).

Pro mě je jedna z největších lekcí z knihy Rut bohatost dialogů mezi postavami. Fascinuje mě pozorovat dinamičnost vzájemné komunikace v dotyčné rodině. Kolik hodin asi Noemí a Rut rozmlouvaly, poslouchaly a utěšovaly se navzájem, nebo jen jednoduše spolu trpěly v tichosti! Komunikace se tady objevuje nenuceně a neustále. Jak krásná a poučná je scéna, když Rút přijde domů poté, co celý den sbírala klasy: "otázala se: "Kde jsi dnes sbírala? Kde jsi pracovala? Požehnán buď ten, kdo se tě ujal." Pověděla tchýni, u koho pracovala: "Muž, u něhož jsem dnes pracovala, se jmenuje Boáz." řekla Noemi své snaše: "Požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých." A pokračovala: "Ten muž je náš blízký příbuzný, patří k našim zastáncům."Nato řekla moábská Rút: "Dokonce mě vybídl: Přidrž se mých služebníků, dokud nebudou hotovi se sklizní všeho, co mi patří."Noemi své snaše Rút přisvědčila: "Dobře, má dcero, že chceš chodit s jeho děvečkami. Aspoň na tebe nebudou na cizím poli dorážet."Přidržela se tedy Boázových děveček a sbírala, dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A bydlela s tchýní. Velice živelně jako malá dívenka jí do podrobna vypráví, co dělala celý den . To se dělo proto, že ve zdravé rodině se dialog rodí způsobem zcela přirozeným. Komunikace je projevem zdraví v rodině a zároveň zdraví přidává.


B) Con las palabras

En segundo lugar, el amor se transmite con palabras. Es la expresión verbal del amor. No basta con tener actitudes buenas como las descritas. Las palabras son el complemento necesario que viene a aderezar la buena comida que es el amor. «La palabra dicha a su tiempo, ¡cuán buena es!» nos recuerda el autor del libro de Proverbios (Pr. 15:23). O también, «manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene» (Pr. 25:11).

Para mí, uno de los rasgos más aleccionadores del libro de Rut es la riqueza de los diálogos entre sus personajes. Me fascina observar la dinámica de la comunicación dentro de aquella familia. ¡Cuántas horas habrán pasado Noemí y Rut hablando, escuchándose, consolándose la una a la otra o, simplemente, sufriendo juntas en silencio! La comunicación aparece allí de forma constante y espontánea. ¡Cuán hermosa y aleccionadora la escena cuando Rut llega a casa de Noemí después de espigar todo el día (Rt. 2:19-23) y le cuenta a su nuera con todo detalle sus vivencias del día, con la espontaneidad casi propia de una niña!. Esto ocurría así porque en una familia sana el diálogo surge de forma natural. La comunicación es expresión de salud en la familia y, a su vez, le añade más salud.

No hay comentarios: