Páginas vistas en total

miércoles, marzo 12, 2008

ZÁKLADY PRO ZDRAVOU RODINU 3- BASES PARA UNA FAMILIA SANA 3

K realistickému modelu rodiny


Model biblické rodiny je model realistický: není dokonalých rodin. Od historického počátku, konkrétně od Pádu a vstupu hříchu do světa, rodina podléhá silným tlakům a problémům. Vzpomeňme si na to, jak první projevy hříchu se objevují právě v rodinných vztazích: Adam je přehlídkou nezodpovědnosti, myje si ruce od jakékoliv viny a ukazuje na svoji manželku Evu: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala...“ (Genesis 3: 12).

Mimochodem – toto schéma chování se opakuje neustále v mnohých manželstvích, neschopni přijmout své chyby nebo své odpovědnosti: „Rozum mám já.“ → vinu nese vždy ten druhý. Po tomto prvním napětí mezi manžely přichází drama smrti Abela rukama svého bratra Kaina = hrůzný čin rodinného násilí, předzvěst domácího násilí, což je v dnešní módě časté, leč žalostné.

Nemůžeme si nic zastírat ani sebeklamat. Od doby, kdy je člověk člověkem, rodina byla jevištěm některých nejkrvavějších stránek lidských vztahů. Proč? Odpověď nám dá jeden důležitý klíč v našem studiu: Rodina je jeden z oblíbených cílů ďábla. Vždy tomu tak bylo. Jeho strategie je pouze rozdělit, oklamat a tvořit násilí, které se objevuje neustále a to i v biblických rodinách. Překvapuje nás, že v rodinách vyvolených Bohem k naplnění jeho cílů je mnoho napětí, hříchů a zanedbaných omylů. Tak to bylo v rodině Abraháma, Izáka, Jákoba, nemluvě o velkém králi Davidovi, vzorem v tolika oblastech, ale kalamitou ve svém rodinném životě. David jako otec a hlava rodiny ztroskotal natolik, že ke konci svého života to pokorně uznal a posledními slovy vyznal: „ I když můj dům před Bohem takový není...“ (2. Samuelova 23: 5) Avšak jaká úleva, jak velké potěšení vědět, že Bůh používá potlučené rodiny k naplnění svých cílů. Nevadí, že přicházíš z problémové rodiny nebo že jsi se nemohl nikdy těšit ze stability pokojné rodiny. Povzbuzuje nás objev, že v rodokmenu Pána Ježíše Krista se vyskytují rodiny, které byly daleko od dokonalosti. Bůh, ve své milosti, používá hliněné nádoby k těm nejvznešenějším cílům.

Takže máme věřícího, kteý bojuje, aby našel Boží vůli pro svoji rodinu uprostřed silných tlaků. To nás přivádí k dvěma kapitálním otázkám: „Existuje praktická rodinná teologie, která by nám dnes posloužila?

Jaké jsou biblické charakteristiky zdravé rodiny?“

pokračování zítra

Hacia un modelo realista de familia

El modelo bíblico de familia es un modelo realista: no hay familias perfectas. Desde el principio de la historia, en concreto desde la Caída y la entrada del pecado en el mundo, la familia ha estado sujeta a fuertes tensiones y problemas. Recordemos cómo las primeras manifestaciones del pecado aparecen justamente en las relaciones familiares: Adán, en un alarde de irresponsabilidad, se lava las manos de cualquier culpa y señala a su esposa Eva: «la mujer que Tú me diste por compañera me dio...». Por cierto, este patrón de conducta se repite constantemente en muchos matrimonios, incapaces de asumir sus fallos o su responsabilidad. La razón siempre la tengo yo; la culpa siempre la tiene el otro. A esta primera tensión conyugal le sigue el drama de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, acto espantoso de violencia familiar, preludio de la violencia doméstica tan tristemente de moda hoy.

No podemos disimular ni auto-engañarnos. Desde que el hombre es hombre, la familia ha sido escenario de algunas de las páginas más sangrientas de las relaciones humanas. ¿Por qué? La respuesta nos da una clave importante en nuestro estudio: la familia es uno de los blancos favoritos del diablo. Lo ha sido siempre. Su estrategia -dividir, engañar y hacer violencia- aparece de forma constante aun en las familias de la Biblia. Sorprende que en las familias escogidas por Dios para cumplir sus propósitos hay muchas tensiones y el pecado o los errores no escasearon en su seno. Así fue con la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, por no decir nada del gran rey David, modelo en tantas áreas, pero una calamidad en su vida familiar. Hasta tal punto fracasó David como padre y cabeza de familia que hacia el final de su vida lo reconoció con humildad y confesó en sus palabras postreras: «Mas no es así mi casa para con Dios.» (2 S. 23:5). Sin embargo, ¡qué alivio, qué gran consuelo saber que Dios usa familias rotas para cumplir sus propósitos. No importa que vengas de una familia con problemas o que nunca hayas podido disfrutar de la estabilidad de un hogar en paz. Nos alienta descubrir que en la genealogía del Señor Jesús aparecen familias que estaban muy lejos de ser perfectas, incluso hay una ramera. Dios, en su gracia, se vale de vasos de barro aun para los propósitos más excelsos.

Ahí tenemos, por tanto, al creyente en lucha por encontrar la voluntad de Dios para la familia en medio de fuertes presiones. Ello nos lleva a una pregunta capital: ¿Hay una teología práctica de la familia que nos sirva a nosotros hoy? ¿Cuáles son las características bíblicas de una familia sana?

Dr. Pablo Martínez Vila

Continuará maňana

(http://www.pensamientocristiano.com)


No hay comentarios: