Páginas vistas en total

martes, marzo 18, 2008

ZÁKLADY PRO ZDRAVOU RODINU 8- BASES PARA UNA FAMILIA SANA 8

Věrnost. Závazek, konkretizován v památné větě, vyslovené Rut, vešel do historie jako jedno z největších vyznání rodiné lásky: "Nenaléhej na mne, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem"(Rut 1:16). Mohl by existovat větší projev bezvýhradné lásky? Tady tkví nejlepší terapie proti úzkosti a nejistotě tolika manželů a manželek, kteří žijí lapeni nejistotou ve svém manželském vztahu. Dnes, manželská věrnost, speciálně představa jednoho manželství na celý život, "dokud nás smrt nerozdělí", je předmětem ne jenom odmítavým, ale také dokonce směšným. Dává se přednost "monogamii po sobě následující"(tak se vyjádřil jeden proslulý politik). Srdcervoucí a význačné je prohlášení jedné známé francouzké herečky: "Už nevím jak dosáhnout toho aby muž kterého miluješ byl stále po tvém boku". Něco velice špatně funguje v dnešní společnosti, když ta nejzákladnější smlouva, smlouva manželská, se bere na lehkou váhu. Společnost nemůže dobře fungovat, když její členové nemají ani tu nejmenčí vůli dostát svým slibům a závazkům.

pokračování zítra

La fidelidad. El compromiso, plasmado en aquella memorable afirmación de Rut que ha pasado a la Historia como una de las mayores declaraciones de amor familiar: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios» (Rt. 1:16). ¿Puede haber una mejor de amor que esta fidelidad incondicional? Ahí está la mejor terapia contra la ansiedad y la inseguridad de tantos esposos o esposas que viven atrapados en la incertidumbre del futuro de su relación conyugal. Hoy la fidelidad matrimonial, en especial la idea del matrimonio para toda la vida, «hasta que la muerte nos separe» es objeto no sólo de rechazo, sino incluso de burla. Se prefiere la «monogamia consecutiva» (en expresión de un famoso político español). Desgarradoras y significativas son las declaraciones de una conocida actriz francesa: «Ya no sé qué hay que hacer para lograr mantener a tu lado al hombre que amas». Algo funciona mal en nuestra sociedad cuando el más básico de los pactos, el pacto matrimonial, se toma tan a la ligera. Una sociedad no puede funcionar bien cuando sus miembros no tienen una mínima voluntad de cumplir pactos y promesas.

Dr. Pablo Martínez Vila
Continuará maňana
(http://www.pensamientocristiano.com)

No hay comentarios: