Páginas vistas en total

domingo, agosto 10, 2008

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

Salmos 84

Anhelo por la casa de Dios
Al músico principal; sobre Gitit. Salmo para los hijos de Coré.
!!Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión halla casa, Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa; Perpetuamente te alabarán. Selah Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder; Verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración; Escucha, oh Dios de Jacob. Selah Mira, oh Dios, escudo nuestro, Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, Dichoso el hombre que en ti confía.


Žalm 84 Hospodine zástupů
1 Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm synů Korachových.

2 Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku!
3 Má duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím. Mé srdce i tělo volají živému Bohu vstříc!
4 Vždyť i ten vrabec domov má, hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj a Bože můj!
5 Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat tě budou navěky! Séla
6 Blaze tomu, kdo v tobě sílu nachází - v srdci je připraven na cestu vyrazit!
7 Vyprahlým údolím když poutníci kráčejí, proměňují je v studnici a první déšť je požehnáním zahalí.
8 Od síly k síle putují - před Bohem na Sionu se všichni ukáží!
9 Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! Séla
10 Štíte náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí!
11 Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na tisíc! V domě svého Boha chci postávat u prahu, než abych bydlel v příbytcích ničemů.
12 Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štít! Milost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným.
13 Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru!


Eclesiastés 5:1-7

La insensatez de hacer votos a la ligera
1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen mal.

2 No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras.

3 Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio.

4 Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla; porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes.

5 Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas.

6 No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos?

7 Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras; mas tú, teme a Dios.


Kazatel 5:1-7

5:1 Dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu. Přicházej raději naslouchat než přinášet oběť hlupáků - ti ani neví, jak špatně jednají!
5:2 Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov.
5:3 Množství práce - těžké sny. Množstvím slov mluví hlupáci.
5:4 Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit; hlupáky totiž nemá v oblibě. Cokoli slíbíš, splň!
5:5 Bylo by lepší nic neslibovat, než když jsi slíbil a nesplnil.
5:6 Nedovol svým ústům, aby tě přivedla k hříchu, neříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázal?
5:7 Množství snů - marnost, stejně tak spousta slov. Proto měj bázeň před Bohem!