Páginas vistas en total

jueves, octubre 01, 2009

HOSPODIN UZDRAVUJE I DNES

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
Jakub 5:14-16

domingo, septiembre 27, 2009

Synagoga v Kolíně


Zpěvy z Taizé v kolínské synagoze (Sjezd /nejen/ evangelické mládeže 2009)
Támar Junová (housle), Jan Zemen (violoncello), Linda Homolková (příčná flétna), Mirek Richter (kytara)


Synagoga byla postavena v letech 1642–96 na místě starší synagogy (ta je poprvé zmíněna roku 1402 jako dřevěná). Roku 1721 byla přestavována a prodloužena k západu. V průběhu 18. století byla připojena severní loď, poslední úpravy byly provedeny v letech 1815 a 1844–46. Kolínská synagoga je jednou z nejstarších a nejvzácnějších v Čechách. V 90. letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Dnes slouží ke kulturním účelům.

NEDĚLNÍ SLOVO - LÁSKA A MILOSRDENSTVÍ

Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině. Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: „Smiluj se nad námi, Synu Davidův!“ A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: „Věříte, že to mohu učinit?“ Odpověděli mu: „Ano, Pane.“ Tu se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“ Matouš 9:26-29

La noticia se divulgó por toda aquella región. Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole:—¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David! Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos, y él les preguntó:—¿Creéis que puedo sanaros?—Sí, Señor —le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo:—Se hará con vosotros conforme a vuestra fe. Mateo 9:26-29

Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. 2 Janův1:2-3

a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre: La gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estarán con nosotros en verdad y en amor. 2 Juan 1:2-3

Budeme dnes mluvit o slepotě.
Vedle slepoty fyziologické je, zdá se, trojí druh všelidské slepoty.

a) Slepota ze zaujetí. Slepota člověka, který miluje. Láska straní, vydvihuje někoho, jiného nevidí... A i na tom jednom - vidí jen určité rysy, nechce vidět stíny.
Slepota z lásky.

b) Slepota z nestrannosti. Slepota člověka, který se nechce nechat oslepit zaujetím, kterému jde o věcnost... O věci, jak jsou a mají být.
Můžeme jí říkat slepota spravedlnosti. Spravedlnost je také slepá - socha spravedlnosti má přece zavázané oči, aby vážila "nestranně". Takže taky nevidí...
Slepota ze spravedlnosti.

c) Slepota ze sobectví, slepota člověka, který není zaujat ani ničím jiným ani tím, co má být; který se stará jen sám o sebe a své věci a nic jiného nechce (nebo nedokáže) vidět.

Ke které slepotě máte sklon?

°°°°°°°°

Co s touhle všelidskou slepotou?
Poslední - slepota ze sobectví...Děsivě roste. Za tuhle slepotu už se lidé přestávají stydět a přestávají ji vnímat. Dává se i okázale najevo. "Tě nevidím a nezajímáš mě ani nic mimo tebe. Jediné, co vidím a sleduji, jsou moje zájmy". Dá se s tím něco dělat? Zkouším to občas (zkoušel s mládeží, mezi kterými to s každou generací jako když naroste) - přidržet hlavu někomu a násilím otevřít oči, podívej se! I přidržet oči skoro doslova pomocí prstů otevřené, dívej se přece! Ale... Nejde to takhle, to vám mohu říci.
Když člověk nechce vidět...(může za tím být strach z utrpení, ze složitosti, nebo se něco stalo v růstu osobnosti, nebo... těch možností je víc) tak s tím je těžko co dělat.
Tenhle případ si necháme na konec.

Se kterou slepotou byste si pak věděli spíš rady? S tou první, s tou z lásky?
Že není potřeba ji léčit, že je chvíli krásná a pak se stejně uzdraví sama? Tady že stačí čas a člověk sám vystřízliví?

To ta druhá, ta "ze spravedlnosti", to bude zase těžší. Je houževnatější. Ta také nechce vidět, protože si nechce zadat s osobním, konkrétním?

°°°°°°°°

Jak léčit slepotu z lásky a spravedlnosti? Zjistil jsem v Bibli, že vzájemně!

Zkuste si to představit - takhle... Nevím, jak se vám to bude lépe představovat.
- jeden způsob - je dětská hra na sloní kýchnutí: ve skupině se řekne několik různých slov najednou - a vypadá to opravdu jako když slon kýchne.
- nebo jako když máte body A a B na okraji, spojíte je a mezi nimi vznikne spojovací bod C.
- nebo jako když kus dřeva rozštípnutého na dva kusy složíte takhle k sobě...

Tak takhle jsem objevil v Bibli: že říkají láska a spravedlnost jedním dechem. A ono to zazní takhle: "milosrdenství". (Nebo si to představte, jako když spojíte okrajové body(nebo dva rozštíplé kusy) láska - spravedlnost... a je z toho milosrdenství)
(My lásku a spravedlnost nedokážeme říci najednou, to může jen Bůh. A my z toho žít).

°°°°°°°°

Milosrdenství... To české slovo už není tak průhledné, objevovali jsme na biblické hodině, teď už to opakovat nemůžeme, ale smysl toho je zvláštní tajemství:

Něco se stane s láskou.. Láska - najednou je mnohem víc soucit, pohnutí, lítost, než zaujetí, touha a fascinovanost. A tak najednou začne vidět ostře, bez iluze, zaslepenosti. A v zorném poli očí lásky je pak dokonce... všechno a všichni, protože všichni jsou takhle... křehcí...
Něco se stane se spravedlností. Spravedlnost - je zavázání sebe, touha pomoci, věrnost, vytvoření přediva pevných a jasných vztahů, ne soud a přidělení každému, co jeho jest...

Něco se stane s láskou - stane se pohnutím, lítostí.
Spravedlnost se stane zavázáním sebe...
A k tomu: spojením lásky a spravedlnosti v milosrdenství se vše stává "univerzálním", může (začíná) platit pro všechny.

Milosrdenství. Slyšíte to v tom takhle? Asi ne hned, ale je to v tom.
Zřetelnější je to z příběhů, které Izrael prožil s Bohem.
Přečtěte si doma nějaké. Ex. Dt...
A ještě mnohem zřetelnější z příběhů, kolem Ježíše Krista.
Odtud je také naprosto jasné, že se milosrdenství otvírá všem lidem. Naprosto universální.

°°°°°°°°

Jsou dvě tendence. Jedna je propadání do slepoty.
Ze slepoty lásky nebo spravedlnosti se propadáme do bahna slepoty bezohledných sobců.
Druhá tendence - zastavení, se děje jen takhle... přes milosrdenství.
Soucit, lítost. Vytváření pevných, věrných vztahů.

Ještě nám zbývá ta třetí slepota, která se nám zdála beznadějnou. Slepí sobci. Co s nimi? Slepým sobcům zbývá už jen volání "smiluj se..." Není bez naděje.

Smiluj se nad námi. Ať vidíme z lásky i spravedlnosti.
farář Pavel Jun