Páginas vistas en total

domingo, abril 04, 2010

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

14.satan padá z nebe

Čáslav 04.04.2010


Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu.“ Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Ale neradujte se z toho, že se vám podrobují duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“ V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo neví, kdo je Syn, než Otec, ani kdo je Otec, než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.“ Když byli sami, obrátil se na své učedníky a řekl jim: „Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli; a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.“ Lukáš 10:17-24
Cuando los setenta y dos regresaron, dijeron contentos: —Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. —Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él-.Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. »Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo.» Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: «Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron.» Lucas 10:17-24
°°°°°°°°°°°°
Mohli bychom jednou osobně, skoro příliš?
Nechte se pozvat na velikonoční vyhlídku. Představte si, že jsme na nějaké hoře, tiskneme se v napětí k zábradlí nad krajinou a propastí... Snad bude slušná viditelnost. Jaký výhled se hodí k velikonoční neděli (o jaký výhled jde o velikonoční neděli?)
Tenhle: Lk 10:18 Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk.
A tenhle: Ř 8:33 Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje! 34 Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás!
To je vyhlídka, pro kterou je o velikonoční neděli velmi (vyjímečně) dobrá viditelnost. Satan padá s nebe, Ježíš je na pravici boží.
A co to znamená?
°°°°°°
Od malička nás provází otázka: Co ty si o mně asi myslíš? Co si to o mně říkají? může být dost trýznivá. To není stihomam. Nezbavíte se téhle otázky tím, že se rozhodnete, že vám to bude docela jedno, co ty, co druzí...
Být mnou - být sebou - to není jen tak, protože to se vytváří (a musí obstát) před tváří druhých. co si tam šeptáte? co si o mně myslíte? Co o mně víš? Necháte mě být? Jaké místo mi necháte? Přiznáváte mi cenu, Jakou?
Co takových otázek nade mnou? Odmalička. chtěné dítě, nechtěné dítě, to je jedno. I když jsem byl chtěné. Tolik otázek nade mnou muselo zaznít...
A pořád je to tak. Nejhorší v téhle podobě: Jako když se jakési kolokvium se o mně neosobně radí. Jako o případu.
Já nechci být nakonec jen "případ", anonymní. chci mít jméno, chci být sebou - před vaší tváří. Co bude s "mým jménem", se mnou? chtěl bych k tomu taky něco říci, na svou obhajobu. domáhám se slova, vším, co dělám. Ta otázka - co si o mně říkáte, myslíte... (nejen?) pro vnímavé vězí (a řeší se) až v nebi. (Nedává se jen kolem mě). Jako když ji někdo dává až v nebi - před Bohem (rozhodující tváří).
°°°°°°
Satan jako blesk padá s nebe. Co to znamená?
Už v Pátek jsme mluvili o tom. satan je (ten) žalobce...Ten, kdo dává tu otázku nade mnou - před Bohem.
"Osočuje před Bohem..."
Moje nejistota před tváří druhých nade mnou sahá až na nebe, (před Boží tvář). Moje jméno (já) tam možná nemá žádný zvuk, žádné zastání a naději. A já s tím moc nemohu, já s tím asi nic nemohu!!! Tam se nedovolám.
Jsem ochromen.
Tu zkušenost můžete vyjádřit: Satan brání "zapsání mého jména..."
Teď to domyslete, co to znamená: satan jako blesk padá s nebe.
Tušíte, že?!! Ten, který osočoval, dával otázku nade mnou... Ano ten... Mizí z nebe. Přišel o slovo. tu otázku už nikdy nedá. Prožijte si to.
°°°°°°
A teď ten druhý výhled, to druhé dějství: Ježíš je vzkříšen, je na pravici Boží, vystoupil na nebe... všechno to vyjadřuje: satan je vystřídán. Ježíšem. to znamená Ježíšovo vykříšení.
Co to znamená, Na to už taky přijdete sami.
Něco zásadní se mění "s mým jménem". Já sám nad ním mám tolik otazníků a pokud jsem pravdivý, tak musím mít. A celý život je budu mít. Já ano. Druzí lidé asi taky. ale Ježíš neměl otazníky takhle nad lidmi. A teď je u Boha. Takže na tom rozhodujícím místě - je to už Jinak. tohle je atmosféra nebe (místa, kde se rozhoduje) - "dobrá vůle".
Lukáš 2.14 "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."
Dobrá vůle. A následně radost, taky nade mnou.
Lukáš 15.10 Pravím vám, právě tak je radost před anděly Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání."
A ta radost se může rozlévat, shora, může v téci i do mého srdce. a třeba do lidí druhých taky. aspoň těch, kteří mají stejný výhled jako já. A tak jsme svobodní krásnou svobodou - od sebe sama pro druhé lidi. amen
Děkujeme za velikonoce. děkujeme za to - že nemusíme o sebe před Tebou bojovat. Ať se nám to z uší a hlavy dostane do srdce a upokojí je to.
bratr farář Pavel Jun