Páginas vistas en total

domingo, mayo 19, 2013

NEDĚLNÍ SLOVO - PALABRA DEL DOMINGO

59. smrt Ježíše, selhání učedníků, nový začátek, Duch svatý
Čáslav 19.05.2013


 • První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu; jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: „Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?“ Řekl jim: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Skutky apoštolské 1:1-11

  Když se řekne "nový začátek". Jak vám to zní?
  Dobře. Dobré téma. Oblíbená možnost. Začít znovu.
  Něco se otvírá, slibuje, mohlo by to být - dobré; a něco se maže, a to může znamenat úlevu...
  Začít znovu - to je, může být dobré…

  Má nový začátek nějakou podmínku?
  Přijde na to… Ale vždycky snad: musí být na co, na koho navázat. (I když je to nový začátek, je to začátek pro někoho, někdo pokračuje dál…). Většinou to moc neřešíme, protože sami pro sebe jsme navazovacím bodem my sami. Jde o to, že já chci a já bych snad mohl znovu začít.  Najdete na "novém začátku" nějakou stinnou stránku?                                                                   Je to svým způsobem soud nad tím, co bylo. To, co bylo, je "passé".              Co kdybychom do toho, co je "passé", spadli my sami?
  Říci "nový začátek" před učedníky po Ježíšově smrti to bych vám rozhodně neradil… možná někteří z nich byli i "prudcí".
  Ale spolu o tom teď můžeme přemýšlet. Jak to mají učedníci - po Ježíšově smrti? Co "nový začátek"?
  Na co by se dalo navázat? (Navazovací bod…) Ten, kdo tvořil Tu Věc - byl Ježíš. A toho právě zabili, aniž by se ho někdo zastal (tedy tu Věc odmítli…)  Pak by připadali v úvahu učedníci. Ale oni to být nemohou. Protože je to přitom soud nad nimi. Jak se oni chovali - po celou závěrečnou část života s Ježíšem! Krok na kroku prokazovali nepochopení, přečtěte si Markovo evangelium, nechápali skoro nic, (i židé jakoby chápali lépe, dokonce i pohané - ta Syrofeničanka např...); a pak na samotném konci… v Getsemane při Ježíšově zápasu spí, při zatčení Ježíše utečou, na přímou otázku Ho zapřou, a ani nemají dost odvahy být při ukřižování, (tam jsou jen ženy)…
  To tak - "nový začátek"!                                                                                      Z hlediska toho, co bylo kolem Ježíše - není možný, bylo to "jen na Něm", teď není na co navázat. A snad to měli být učedníci, na koho by se mělo navázat, ale na ně se navázat naprosto nedá.
  A stejně přijde nový začátek.                                                                            To je celá velikonoční a svatodušní zkušenost, zkušenost spojená s křesťanskou vírou. Stejně přijde nový začátek. I když se zdálo, že už není na co navázat, a všichni jsou pod soudem.    
   Stejně přijde nový začátek. Bez podmínky (jakoby "z ničeho"). Bez soudu. Tak široký a hluboký a dobrý jako když se spojí smysl Počátku (k čemu to mělo být) s naplněním Konce (tak k Tomuhle to je!).
  Mluvili jsme půl roku o Ježíšově smrti. Teď bychom měli mluvit delší čas o vzkříšení. A svatodušní svátky jsou dobrým vstupem do přemýšlení o vzkříšení!         Protože to, o čem jsme mluvili dnes, je dost přesné popsání zkušenosti "Ducha svatého". Pátek se zdá být naprostým Koncem. Stejně se tam stane něco… (čemu se potom bude říkat "vzkříšení"), přijde nový začátek. Bez podmínky ("navazovací bod je jen Bůh", jinak se to říci nedá). Bez soudu. Široký a hluboký a dobrý.
  Duch svatý znamená: Boží nový začátek, který navazuje na Ježíše, i když se zdálo, že není, nebude na co navázat; a přitom to navazování se navazuje snad na Počátek všeho (v kterém se skrývá smysl toho, co je); a ten se spojuje s Koncem (v kterém se dotkne Plnost, Naplnění); a nestává se přitom Soudem pro nás, i když nemožnost navázat něco takového na nás je tolik zřejmá…
  Děkujeme za to, že se všechno Opírá ne o nás - a my při tom nemusíme zůstat stranou.

  bratr farář Pavel Jun